IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Beheer

Vermogen van de Stichting 2020

Eind 2020 verwacht de Stichting een vermogen te hebben van ongeveer € 9.000.

Kostenstructuur van de Stichting

Het actief werven van Vrienden, zowel particulier als zakelijk, en donateurs gebeurt op vrijwillige basis.
Hierdoor worden er in 2020 ook geen kosten verwacht.

Beloning beleidsbepalers

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten. In 2019 is er geen vergoeding
voor kosten uitgekeerd.

Administratieve organisatie

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Het boekjaar van de Stichting
is gelijk aan het kalenderjaar. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.