IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Missie en Doelstelling

Ons Aller belang: “Ter bevordering van den algemenen stoffelijke bloei der gemeenschap” is in 1904 opgericht.
In de eerste jaren lag de nadruk op de verbetering van wegen en waterlopen, maar al snel werd de inzet ook
gericht op voorzieningen zoals een bank en op culturele belangen. Door het bestuur werd een stuk grond aan-
gekocht met een zondagschoolgebouw. Later werd de zondagschool vervangen door een gebouw waarin ook
de verenigingen terecht konden.

Missie

De Vereniging heeft als missie het bijdragen aan verbeteringen van alle randvoorwaarden voor het behouden
en verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in IJzerlo. Dit is de kerntaak van het OAB.

Statutaire doelstelling

Omdat ’t Dorpshuus een sleutelrol vervult in het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en sociale samen-
hang in IJzerlo hebben wij als vereniging het volgende doel in onze statuten laten vastleggen:

De Vereniging heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurtschap IJzerlo.

  2. Het beheren, exploiteren en onderhouden van een multifunctionele accommodatie in IJzerlo voor onder-
   meer cultuur, sport,natuureducatie en welzijn, en dit geheel dan wel gedeeltelijk op niet-exclusieve basis
   ter beschikking te stellen aan de in IJzerlo gevestigde verenigingen en organisaties, alsmede aan anderen.

  3. Het organiseren van de afstemming tussen en de toegankelijkheid van de deelnemende gebruikers.

  4. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
   zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Actuele beleidsplan

De Vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het faciliteren van sportieve en culturele activiteiten, in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van
  de bewoners van IJzerlo en omgeving, alsmede het organiseren en bevorderen van welzijnsactiviteiten.
 • Het sluiten van overeenkomsten tussen deelnemende verenigingen, organisaties en andere gebruikers,
  het sluiten van overeenkomsten met het geven van opdrachten aan derden, alsmede het optreden als
  intermediair bij het sluiten van de overeenkomsten en het verstrekken van deze opdrachten. Het behar-
  tigen van de belangen van de inwoners van IJzerlo.
 • Het aanvragen van subsidies bij sociale culturele en algemeen nut beogende instellingen om middelen
  in te zamelen.
 • Het verhuren van de verschillende zalen aan culturele verenigingen zoals Muziek en Zangvereniging,
  plaatselijke gymnastiekvereniging, gemeente Aalten voor schoolgymnastiek .
 • Het beschikbaar stellen van de verschillende zalen aan de hierna genoemde werkgroepen.
 • Het regelmatig contact onderhouden met de Stichting “Vrienden van ’t Dorpshuus”, gemeente Aalten en
  overige sociale en culturele instellingen en fondsen zoals Oranjefonds en VSBfonds.

In 2009 besloot het bestuur van Ons Aller Belang (OAB), na uitgebreide voorlichting door de Vereniging
Kleine Kernen, tot het opstellen van een “dorpsplan”voor onze buurtschap. Er werd een dorpswerkgroep
geformeerd die de uitdagende opdracht kreeg om een toekomstvisie te ontwikkelen die op brede draag-
kracht van de inwoners mocht rekenen.

Aan die opdracht hebben de leden van de werkgroep gedurende een jaar met hart en ziel gewerkt met
als resultaat een visie voor de toekomst van Ijzerlo voor de komende tien jaar. Hieruit voortvloeiend zijn
er uitwerkgroepen gevormd. In 2019 resulterend in de volgende zeer actieve werkgroepen.

 • Activiteiten
 • Verkeersveiligheid
 • Woningbouw
 • Landschap & Recreatie
 • Zorg & Welzijn
 • Onderhoud ‘t Dorpshuus, ‘t Krömmelveld en “t Bergerveld

Elke werkgroep staat onder leiding van één van de OAB bestuursleden.
In totaal werken, naast de bestuursleden, nog ruim 40 personen vrijwillig mee in de diverse werkgroepen.

Afwezigheid van winstoogmerk

De vereniging heeft statutair laten vastleggen dat de Vereniging beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vergoeding.

Bestemming gelden

Alle gekregen giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen, legaten of op andere wijze ver-
kregen gelden zijn bedoeld voor behoud en verbetering van de leefbaarheid en de noodzakelijke samenhang
in onze buurtschap